[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศปี 61
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  
แผนปฏิบัติการ ปี 2560  
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560  โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้

1. ปกแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
2. คำนำ
3. สารบัญ
4. ส่วนที่ 1
5. ส่วนที่ 2
6. ส่วนที่ 3
7. ส่วนที่ 4
8. ปฏิทินโครงการ
9 บทสรุปโครงการ
10. ภาคผนวก
11. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่ายการนิเทศแบบมีส่วนร่วม
12. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นฐาน
13. การนำระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สถานศึกษาและห้องเรียน
14. จัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
15. การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้สู่ความเข้มแข็ง
16. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
17. พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลให้เป็นกลไกของการยกระดับคุณภาพการศึกษา
18. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
19. พัฒนาการอ่านการคิดใช้ GO (สร้างนิสัยรักการอ่าน)
20. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  (การจัดทำภาพยนต์สั้น)
21. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเด็กพิเศษ
22. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียน
       ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

23. การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560
24. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
25. การสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
26 ค่ายภาวะผู้นำ  (สภานักเรียน)
27. ขับเคลื่อนการดำเนินงานยาเสพติด/สถานศึกษาสีขาวฯ
28. ฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
29 ส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
30. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา/เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่พัสดุ
31. ประเมินสัมฤทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาที่แต่งตั้งใหม่ในระยะ 1ปี
32. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
33. พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
34. ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ
35. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพป.กระบี่
36. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา
37. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก