[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  
แผนปฏิบัติการ ปี 2560  
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560  โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้

1. ปกแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
2. คำนำ
3. สารบัญ
4. ส่วนที่ 1
5. ส่วนที่ 2
6. ส่วนที่ 3
7. ส่วนที่ 4
8. ปฏิทินโครงการ
9 บทสรุปโครงการ
10. ภาคผนวก
11. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่ายการนิเทศแบบมีส่วนร่วม
12. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นฐาน
13. การนำระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สถานศึกษาและห้องเรียน
14. จัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
15. การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้สู่ความเข้มแข็ง
16. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
17. พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลให้เป็นกลไกของการยกระดับคุณภาพการศึกษา
18. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
19. พัฒนาการอ่านการคิดใช้ GO (สร้างนิสัยรักการอ่าน)
20. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  (การจัดทำภาพยนต์สั้น)
21. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเด็กพิเศษ
22. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียน
       ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

23. การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560
24. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
25. การสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
26 ค่ายภาวะผู้นำ  (สภานักเรียน)
27. ขับเคลื่อนการดำเนินงานยาเสพติด/สถานศึกษาสีขาวฯ
28. ฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
29 ส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
30. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา/เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่พัสดุ
31. ประเมินสัมฤทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาที่แต่งตั้งใหม่ในระยะ 1ปี
32. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
33. พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
34. ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ
35. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพป.กระบี่
36. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา
37. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก