[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาและการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์

เจ้าของผลงาน : นายศิลชัย จริงบำรุง
จันทร์ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557
เข้าชม : 2876    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 6 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
 
            การจัดทำรายงานผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ                   การคูณ และการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน แล้วนำไปทดลองใช้ (Try Out) จนเครื่องมือต่าง ๆ มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด หลังจากนั้น  ได้นำเครื่องมือต่าง ๆ ไปใช้แก้ปัญหาจริงกับนักเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 32 คน ในปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนบ้านลำทับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย      ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (t–test แบบ Dependent)
  •            
  1. ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม มีประสิทธิภาพ เฉลี่ย 81.49/83.30 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนด (80/80) ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555                        มีคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ย 12.44 คะแนน และคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย 22.56 แสดงว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นหมายความว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์                      มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าระหว่างเรียน
  3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.58 หรือร้อยละ 58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของค่าดัชนีประสิทธิผล คือ 0.50 หรือร้อยละ 50 แสดงว่าผู้เรียน            มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 หลังจากเรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม มีค่าเฉลี่ย 3.73 มีค่าการกระจายเฉลี่ย 0.02 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด


งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปีการศึกษา 2561 20/มี.ค./2563
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ 15/มี.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้ 9/มี.ค./2563
      การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ ด้วยวิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 6/มี.ค./2563
      การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง 25/ม.ค./2563