[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศปี 61
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : : การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านดินแดง อำเภอลำทับ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

เจ้าของผลงาน : นายเอกราช กลิ่นคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดง สำนักงานเขตพื้นที่กา
จันทร์ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557
เข้าชม : 2777    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
                การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านดินแดง   อำเภอลำทับ  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านดินแดง  อำเภอลำทับ   สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ปีการศึกษา 2556 ในด้าน สภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิตของโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP MODEL)  ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่  ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน โรงเรียนบ้านดินแดง  อำเภอลำทับ  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  จำนวน   52  คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9  คน   คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน จำนวน  30   คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือ แบบประเมินโครงการจำนวน 4 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( µ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ )  
 
ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้
 
1.ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดำเนินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านสภาวะแวดล้อม(m= 4.45 ,s= 0.63 )   ด้านปัจจัยเบื้องต้น(m= 4.28 ,s= 0.61 )  และ ด้านกระบวนการ  (m= 4.31 ,s= 0.63 ) คือ ด้านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา(Plan)  (m= 4.45 ,s= 0.55 ) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) (m= 4.25 ,s= 0.61 ) ด้านการตรวจสอบ ประเมินผล (Check) (m= 4.32 ,s= 0.65 )  และการพัฒนาปรับปรุง (Act) (m= 4.23 ,s= 0.58 )มีความคิดเห็นในภาพรวมและพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน 
 
2.ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านผลผลิต ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (m= 4.52 ,s= 0.60 )  ) คือ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (m= 4.56 ,s= 0.63 ) และ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก (m= 4.47,s= 0.61 )  
 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการ
1.  ด้านปัจจัยเบื้องต้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรให้ความสำคัญในการจัดเตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากร ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้  อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องพิเศษ และบริเวณให้มีจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานตามโครงการ รวมทั้งจัดหาแหล่งสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดำเนินงาน เช่น หน่วยงานต้นสังกัด  ผู้ปกครอง ชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2.   ด้านกระบวนการ โรงเรียนควรมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรต่างๆในการปฏิบัติงาน  ประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  และนำผลการประเมินโครงการ /กิจกรรมไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน อีกทั้งควรกำหนดวิธีการในการวางแผนเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดยมีเครื่องมือการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ รวมทั้งมีการนำ รายงานประจำปี  เผยแพร่ต่อสาธารณชนรับทราบด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตลอดจนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรมีการประเมินการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ในลักษณะนี้เป็นระยะๆ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
2. ควรศึกษาปัญหาที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายใน  เช่น
ปัญหาบุคลากร ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ และปัญหาด้านงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในมีคุณภาพ
3. ควรมีการประเมินลักษณะเดียวกันนี้กับโครงการอื่น งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 7/พ.ค./2562
      รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกยูง ประจำปีการศึกษา 2561 28/เม.ย./2562
      การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก” 11/มี.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6/มี.ค./2562
      การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 3/มี.ค./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kerdsuk8@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป