[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : : การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านดินแดง อำเภอลำทับ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

เจ้าของผลงาน : นายเอกราช กลิ่นคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดง สำนักงานเขตพื้นที่กา
จันทร์ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557
เข้าชม : 3215    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
                การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านดินแดง   อำเภอลำทับ  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านดินแดง  อำเภอลำทับ   สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ปีการศึกษา 2556 ในด้าน สภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิตของโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP MODEL)  ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่  ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน โรงเรียนบ้านดินแดง  อำเภอลำทับ  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  จำนวน   52  คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9  คน   คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน จำนวน  30   คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือ แบบประเมินโครงการจำนวน 4 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( µ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ )  
 
ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้
 
1.ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดำเนินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านสภาวะแวดล้อม(m= 4.45 ,s= 0.63 )   ด้านปัจจัยเบื้องต้น(m= 4.28 ,s= 0.61 )  และ ด้านกระบวนการ  (m= 4.31 ,s= 0.63 ) คือ ด้านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา(Plan)  (m= 4.45 ,s= 0.55 ) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) (m= 4.25 ,s= 0.61 ) ด้านการตรวจสอบ ประเมินผล (Check) (m= 4.32 ,s= 0.65 )  และการพัฒนาปรับปรุง (Act) (m= 4.23 ,s= 0.58 )มีความคิดเห็นในภาพรวมและพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน 
 
2.ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านผลผลิต ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (m= 4.52 ,s= 0.60 )  ) คือ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (m= 4.56 ,s= 0.63 ) และ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก (m= 4.47,s= 0.61 )  
 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการ
1.  ด้านปัจจัยเบื้องต้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรให้ความสำคัญในการจัดเตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากร ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้  อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องพิเศษ และบริเวณให้มีจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานตามโครงการ รวมทั้งจัดหาแหล่งสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดำเนินงาน เช่น หน่วยงานต้นสังกัด  ผู้ปกครอง ชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2.   ด้านกระบวนการ โรงเรียนควรมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรต่างๆในการปฏิบัติงาน  ประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  และนำผลการประเมินโครงการ /กิจกรรมไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน อีกทั้งควรกำหนดวิธีการในการวางแผนเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดยมีเครื่องมือการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ รวมทั้งมีการนำ รายงานประจำปี  เผยแพร่ต่อสาธารณชนรับทราบด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตลอดจนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรมีการประเมินการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ในลักษณะนี้เป็นระยะๆ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
2. ควรศึกษาปัญหาที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายใน  เช่น
ปัญหาบุคลากร ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ และปัญหาด้านงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในมีคุณภาพ
3. ควรมีการประเมินลักษณะเดียวกันนี้กับโครงการอื่น งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปีการศึกษา 2561 20/มี.ค./2563
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ 15/มี.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้ 9/มี.ค./2563
      การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ ด้วยวิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 6/มี.ค./2563
      การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง 25/ม.ค./2563


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kerdsuk8@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป