[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โรคติดต่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เจ้าของผลงาน : นายศริตวรรธน์ เวียงนนท์
อังคาร ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 2379    จำนวนการดาวน์โหลด : 1584 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่องานวิจัย      รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โรคติดต่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้วิจัย         นายศริตวรรธน์  เวียงนนท์
สถานศึกษา     โรงเรียนบ้านคุยเชือก    อำเภอโกสุมพิสัย    จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3
ปีการศึกษา     2556

บทคัดย่อ

  การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ครอบคลุมทุกด้าน  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  และได้พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข   ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  การวิจัยครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมาย  ดังนี้  1.  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โรคติดต่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80    2.  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โรคติดต่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา พ16101 สุขศึกษา 6 ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน เรื่อง  โรคติดต่อ  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่   6   4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน เรื่อง โรคติดต่อ  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556   จำนวน  8 คน  โรงเรียนบ้านคุยเชือก  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3    ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  (Simple  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  1.  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  โรคติดต่อ  รายวิชา  พ16101 สุขศึกษา 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 12 แผน  แผนละ 1 ชั่วโมง  รวม 12 ชั่วโมง   2.  บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  โรคติดต่อ  รายวิชา  พ16101 สุขศึกษา 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  6  เล่ม  3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา พ16101   สุขศึกษา  6  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก   จำนวน  20  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  0.38  ถึง 0.89  และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.94   4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการเรียน เรื่อง โรคติดต่อ   โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ (Rating Scale)   จำนวน  20  ข้อ   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้  t-test  (Dependent  Samples)
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
  1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โรคติดต่อ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 82.60/81.88   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
  2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โรคติดต่อ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีค่าเท่ากับ  0.6184    แสดงว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีความก้าวหน้าทางการเรียน   ร้อยละ  61.84   
  3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา  พ16101 สุขศึกษา 6  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน   เรื่อง  โรคติดต่อ  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป                      ชั้นประถมศึกษาปีที่   6   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีความพึงพอใจจากการเรียน เรื่อง โรคติดต่อ  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.51   อยู่ในระดับมากที่สุด

  โดยสรุป  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โรคติดต่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่เชื่อถือและยอมรับได้ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ได้เป็นอย่างดี  ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปีการศึกษา 2561 20/มี.ค./2563
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ 15/มี.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้ 9/มี.ค./2563
      การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ ด้วยวิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 6/มี.ค./2563
      การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง 25/ม.ค./2563