[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ผลการใช้หนังสือนิทานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชุดค่านิยมของเด็กไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

เจ้าของผลงาน : นางสุภาภรณ์ วะจิดี
จันทร์ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 1566    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 21 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือนิทานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชุดค่านิยมของเด็กไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ก่อนและหลังการใช้หนังสือนิทานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชุดค่านิยมของเด็กไทย  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2หลังเรียนโดยใช้หนังสือนิทานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชุดค่านิยมของเด็กไทย  ประชากรในการศึกษาค้นคว้า  คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านคลองแห้ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 จำนวน 24 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ผู้ศึกษาเป็นครูประจำชั้นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชุดค่านิยมของเด็กไทย จำนวน 16 แผน หนังสือนิทานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชุดค่านิยมของเด็กไทย จำนวน16 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจำนวน 20ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง0.20  ถึง 1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 แบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้หนังสือนิทานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชุดค่านิยมของเด็กไทย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย(X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)การทดสอบค่า t-test แบบDependentGroupและค่าประสิทธิภาพของหนังสือนิทานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชุดค่านิยมของเด็กไทย ( E1/E2)
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
 1.ประสิทธิภาพของหนังสือนิทานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชุดค่านิยมของเด็กไทย มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.35/81.67ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80
2.หลังการใช้หนังสือนิทานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชุดค่านิยมของเด็กไทย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน สูงกว่าก่อนการใช้หนังสือนิทานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชุดค่านิยมของเด็กไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
3.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2หลังเรียนโดยใช้หนังสือนิทานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชุดค่านิยมของเด็กไทย อยู่ในระดับมาก


งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปีการศึกษา 2561 20/มี.ค./2563
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ 15/มี.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้ 9/มี.ค./2563
      การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ ด้วยวิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 6/มี.ค./2563
      การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง 25/ม.ค./2563