[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Happy school วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาวง

เจ้าของผลงาน : นางสาวอรุณลักษณ์ กูลดี
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2558
เข้าชม : 2411    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 28 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ  (1)  เพื่อพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง  Happy  school  วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ให้มีประสิทธิภาพ  80/80  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง  Happy  school  วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6      (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง  Happy  school  วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
โดยมีวิธีดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย   ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6           โรงเรียนบ้านนาวง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  จำนวน  16  คน   โดยการเลือกแบบเจาะจง  รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษากึ่งทดลอง  (One Group  Pretest-Posttest  Design)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  Happy  school  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  20  แผน  ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่องHappy  school  วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    จำนวน  4  เล่ม  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  Happy  school    วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  40  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (µ)  และการทดสอบที  (t-test dependent)  
 ผลการศึกษา  พบว่า
1.  ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Happy  school  วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  83.98/82.34  ซึ่งมีประสิทธิภาพ        สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ  80/80
                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  Happy  school  วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
            3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Happy  school  วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในภาพรวมมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก  งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปีการศึกษา 2561 20/มี.ค./2563
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ 15/มี.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้ 9/มี.ค./2563
      การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ ด้วยวิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 6/มี.ค./2563
      การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง 25/ม.ค./2563