[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การสร้างชุดฝึกเสริมทักษะประกอบนิทานเพื่อพัฒนาทักษะทฤษฎีสีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นางจุฑารัตน์ อารมณ์
พุธ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2558
เข้าชม : 1887    จำนวนการดาวน์โหลด : 1599 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
รายงานการสร้างชุดฝึกเสริมทักษะประกอบนิทานเพื่อพัฒนาทักษะทฤษฎีสีสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างชุดฝึกเสริมทักษะประกอบนิทานเพื่อพัฒนาทักษะทฤษฎีสีสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 2)ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง  ด้วย ชุดฝึกเสริมทักษะประกอบนิทานเพื่อพัฒนาทักษะทฤษฎีสีสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 40 คน  โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ใช้ระยะเวลาทดลอง จำนวน 20 ชั่วโมง ในชั่วโมงการสอนซ่อมเสริม การทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ชุดฝึกเสริมทักษะประกอบนิทานเพื่อพัฒนาทักษะทฤษฎีสีสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องพัฒนาทักษะทฤษฎีสี จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกเสริมทักษะประกอบนิทานเพื่อพัฒนาทักษะทฤษฎีสี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และทดสอบค่าสถิติ t-test แบบ Dependent Sample
                ผลการศึกษาค้นคว้าสรุปได้ดังนี้
1.  ผลการสร้างหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะประกอบนิทานเพื่อพัฒนาทักษะทฤษฎีสีสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ค่าประสิทธิภาพ 88.25/88.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนใช้และหลังใช้ชุดฝึกเสริมทักษะประกอบนิทานเพื่อพัฒนาทักษะทฤษฎีสีสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปีการศึกษา 2561 20/มี.ค./2563
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ 15/มี.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้ 9/มี.ค./2563
      การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ ด้วยวิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 6/มี.ค./2563
      การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง 25/ม.ค./2563