[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

เจ้าของผลงาน : นางสาวสุคนธา สมจันทร์
ศุกร์์ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 2227    จำนวนการดาวน์โหลด : 1599 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 87 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
          สุคนธา     สมจันทร์  :  รายงานผลการจัดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ  1)  หาประสิทธิภาพแผนการจัดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  2)  เปรียบเทียบทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้แผนการจัดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2   โรงเรียนบ้านบางเหียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2557  จำนวน  43  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  1)  แผนการจัดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  จำนวน  24  กิจกรรม  2)  แบบสังเกตทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  3)  แบบประเมินทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  จำนวน  4  ชุด  ชุดละ  6  ข้อ  รวมทั้งสิ้น  24  ข้อ ผลการศึกษาพบว่า  1)  แผนการจัดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  มีประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ  87.79/88.95  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนด  80 / 80  2)  ผลการเปรียบเทียบทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  หลังการใช้แผนการจัดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยสูงกว่าก่อนใช้แผนการจัดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปีการศึกษา 2561 20/มี.ค./2563
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ 15/มี.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้ 9/มี.ค./2563
      การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ ด้วยวิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 6/มี.ค./2563
      การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง 25/ม.ค./2563