[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศปี 61
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เจ้าของผลงาน : นางจิตตรา พิกุลทอง
อาทิตย์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
เข้าชม : 2218    จำนวนการดาวน์โหลด : 1074 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่องานวิจัย      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชื่อผู้วิจัย         นางจิตตรา  พิกุลทอง
สถานศึกษา     โรงเรียนบรบือวิทยาคาร   อำเภอบรบือ     จังหวัดมหาสารคาม
ปีการศึกษา      2557

บทคัดย่อ

 การอ่านเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้พัฒนาชีวิต   ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความรู้แล้ว ยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้แนวคิดในการดำเนินชีวิต  ความมุ่งหมายของการวิจัย  1)  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   3)   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  เรื่อง  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  5  ที่เรียน  เรื่อง  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน  40 คน            โรงเรียนบรบือวิทยาคาร   อำเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  26  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 แผน  แผนละ  2  ชั่วโมง รวม  14  ชั่วโมง   2)  แบบฝึกทักษะ เรื่อง  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ   จำนวน  7  เล่ม   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   เป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ   4  ตัวเลือก   จำนวน  40  ข้อ   มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.31 ถึง 0.76  และมีความเชื่อมั่น  ทั้งฉบับเท่ากับ 0.98   4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC   เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   5  ระดับ (Rating Scale)  จำนวน  20  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent  Samples)

ผลการวิจัย  ปรากฏ  ดังนี้
 1) ประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  83.55/ 82.50  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
  2) ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีค่าเท่ากับ 0.6008  แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   มีความก้าวหน้าทางการเรียน  ร้อยละ  60.08 
  3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  เรื่อง  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ   ด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีความพึงพอใจจากการเรียน  เรื่อง  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ   ด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  มีค่าเฉลี่ย         รวมเท่ากับ  4.60  อยู่ในระดับมากที่สุด

  โดยสรุป แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบ การจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างดี   ดังนั้นครูผู้สอนภาษาไทยจึงควรนำวิธีการเรียนรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 7/พ.ค./2562
      รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกยูง ประจำปีการศึกษา 2561 28/เม.ย./2562
      การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก” 11/มี.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6/มี.ค./2562
      การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 3/มี.ค./2562