[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศปี 61
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เจ้าของผลงาน : นางจิตตรา พิกุลทอง
อาทิตย์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
เข้าชม : 2012    จำนวนการดาวน์โหลด : 1057 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบซิปปา  เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผู้ศึกษาค้นคว้า    นางจิตตรา  พิกุลทอง
สถานศึกษา        โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
ปีการศึกษา        2557

  บทคัดย่อ
  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนแสวงหาคำตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 ศึกษาดัชนี ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) และ ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนบรบือวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26  จำนวน  38  คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster random sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ จำนวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ .20 ถึง .78 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .27 ถึง .89 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ใช?  t-test  (Dependent  Samples) ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
  1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.03/ 82.58 ซึ่งสูง กว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
  2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.5544 แสดงว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.44
  3. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง การแต่งคำประพันธ์    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
  โดยสรุป แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ มีดัชนีประสิทธิผลเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการจดกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุตามความมุ่งหมายของหลักสูตรได้เป็นอย่างดีดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 7/พ.ค./2562
      รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกยูง ประจำปีการศึกษา 2561 28/เม.ย./2562
      การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก” 11/มี.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6/มี.ค./2562
      การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 3/มี.ค./2562