[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เจ้าของผลงาน : นางจิตตรา พิกุลทอง
อาทิตย์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
เข้าชม : 2076    จำนวนการดาวน์โหลด : 1118 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบซิปปา  เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผู้ศึกษาค้นคว้า    นางจิตตรา  พิกุลทอง
สถานศึกษา        โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
ปีการศึกษา        2557

  บทคัดย่อ
  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนแสวงหาคำตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 ศึกษาดัชนี ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) และ ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนบรบือวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26  จำนวน  38  คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster random sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ จำนวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ .20 ถึง .78 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .27 ถึง .89 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ใช?  t-test  (Dependent  Samples) ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
  1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.03/ 82.58 ซึ่งสูง กว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
  2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.5544 แสดงว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.44
  3. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง การแต่งคำประพันธ์    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
  โดยสรุป แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ มีดัชนีประสิทธิผลเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการจดกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุตามความมุ่งหมายของหลักสูตรได้เป็นอย่างดีดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษาผลการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย 19/ส.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการสอน ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ของเยเกอร์ 19/ส.ค./2562
      การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “วิถีไทยวิถีพอเพียง” 17/ส.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 17/ส.ค./2562
      พลวัตทางภาษาสู่การทัศนาในยุคดิจิทัล โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม 8/ก.ค./2562