[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ตัวเราและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งครก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

เจ้าของผลงาน : นางสุพรพิศ สายชล
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 3937    จำนวนการดาวน์โหลด : 1573 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 39 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
          การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  ชุด  ตัวเราและครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนชุด  ตัวเราและครอบครัว  และ  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งครก  หลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน  ชุด  ตัวเราและครอบครัว  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  โรงเรียนบ้านทุ่งครก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  จำนวน  32  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว  โดยมีตัวแปรที่ศึกษา  คือ ตัวแปรต้น  ได้แก่  เอกสารประกอบการเรียน ชุด  ตัวเราและครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  ตัวแปรตาม ได้แก่   1)  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  ชุด  ตัวเราและครอบครัว   2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด  ตัวเราและครอบครัว   และ  3)  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  ชุด  ตัวเราและครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เครื่องมือที่ใช้คือ  1)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  ชุด ตัวเราและครอบครัว  จำนวน 14  แผน  2)  เอกสารประกอบการเรียน  ชุด  ตัวเราและครอบครัว จำนวน 5 เล่ม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)                  การทดสอบค่าที  (t-test) แบบ Dependent Group และประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนชุด  ตัวเราและครอบครัว  (E1/E2)    
 
ผลการศึกษาพบว่า
 
1. เอกสารประกอบการเรียน  ชุด  ตัวเราและครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  มีประสิทธิภาพ  90.07/86.57  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 
2. หลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน  ชุด  ตัวเราและครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชุด  ตัวเราและครอบครัว  สูงกว่า ก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียน  ชุด  ตัวเราและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา  อย่าง               มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบ้านทุ่งครก หลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน  ชุด  ตัวเราและครอบครัว กลุ่มสาระ    การเรียนรู้การสุขศึกษาและพลศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านเขาติง ปีการศึกษา2562 24/ส.ค./2563
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปีการศึกษา 2561 20/มี.ค./2563
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ 15/มี.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้ 9/มี.ค./2563
      การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ ด้วยวิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 6/มี.ค./2563