[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศปี 61
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธารโบกขรณี

เจ้าของผลงาน : ประนอม สุขล้ำเกิน
จันทร์ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
เข้าชม : 1431    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 14 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อผลงาน                              รายงานการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธารโบกขรณี
 
ผู้ศึกษา                   ประนอม   สุขล้ำเกิน
 
บทคัดย่อ
 
                การสร้างและพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธารโบกขรณี  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา  นักเรียน  และชุมชน  ในการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิด นำองค์ความรู้ไปพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น  ซึ่งจะใช้ในกระบวนการปลูกจิตสำนึกให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธารโบกขรณี ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  วิธีดำเนิน
การศึกษา  ใช้กระบวนการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  และการศึกษาเชิงสำรวจและทดลอง ศึกษาทรัพยากรด้านชีวภาพและกายภาพ  ศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นำองค์ความรู้มาสร้างและพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นแกนในการทำหลักสูตรนี้  ตามความต้องการของชุมชน  สำหรับใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ
                ผลการศึกษา  พบว่า  ครู  นักเรียน  และชุมชน  ได้พัฒนาศักยภาพในการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิด  ร่วมกันในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธารโบกขรณี  พบความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งประกอบด้วย  พืชที่พบจำนวน  38  ชนิด  ใน  18  วงศ์  ได้หลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  โดยมีครู นักเรียน และชุมชน  ในโรงเรียน  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ    ให้สามารถสร้างและพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ที่ให้นักเรียนใช้กระบวนการคิด  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการแสวงหาความรู้ ผลการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น     การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธารโบกขรณี  จากการทดลองครั้งที่ 1จำนวน 10 คน E.I=0.74  และค่า C.V.=7.85 และจากการทดลองแบบกลุ่มครั้งที่ 2 จำนวน 20 คน E.I=0.66  และค่า C.V.=6.42 และ จากการทดลองแบบสนามครั้งที่ 3 จำนวน 100 คน E.I=0.75  และค่า C.V.=7.06 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้   และได้นำหลักสูตรไปให้นักเรียนได้เรียนรู้ผลการใช้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และนักเรียนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธารโบกขรณี จากกระบวนการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชน ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและร่วมกันอนุรักษ์ พร้อมกันนี้ได้หลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธารโบกขรณี ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นและได้ขยายผลไปจัดทำหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นอื่น เพิ่มขึ้นอีก
                ข้อเสนอแนะ  ควรสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้  โครงการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระบี่เพิ่มมากยิ่งขึ้น  เพราะทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดกระบี่มีหลากหลาย    รวมทั้งให้มีการพัฒนาและบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทำให้คนไทยมีการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ  สามารถใช้กระบวนการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีจิตวิทยาศาสตร์  อันเป็นผลให้เกิดการปฏิรูปด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง


งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 7/พ.ค./2562
      รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกยูง ประจำปีการศึกษา 2561 28/เม.ย./2562
      การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก” 11/มี.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6/มี.ค./2562
      การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 3/มี.ค./2562