[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง แรงมหัศจรรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางสุปราณี ทองสุข
เสาร์์ ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 1970    จำนวนการดาวน์โหลด : 942 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 20 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
                             รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง แรงมหัศจรรย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2               มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา  1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้  เรื่อง  แรงมหัศจรรย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้  เรื่อง  แรงมหัศจรรย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้  เรื่อง  แรงมหัศจรรย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ โดยสร้างเครื่องมือการศึกษา ได้แก่  1)  ชุดการเรียนรู้  เรื่อง  แรงมหัศจรรย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน         6  เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  12  แผน  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ  และ  4)  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้  จำนวน  10  ข้อ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 จำนวน  32  คน  ที่ใช้คัดเลือกแบบเจาะจง ในภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา 2558  ดำเนินการโดยทดสอบก่อนเรียน  จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้  และทดสอบหลังเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การหาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และสถิติทดสอบค่าที  (t-test แบบ Dependent)

ผลการศึกษา พบว่า
 
1. ชุดการเรียนรู้  เรื่อง แรงมหัศจรรย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.07/86.98                                                                   
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4  โรงเรียนอุตรกิจ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ปีการศึกษา  2558  ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้  เรื่อง แรงมหัศจรรย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05                                                                          
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4  โรงเรียนอุตรกิจ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ปีการศึกษา  2558  ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้  เรื่อง แรงมหัศจรรย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษาผลการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย 19/ส.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการสอน ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ของเยเกอร์ 19/ส.ค./2562
      การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “วิถีไทยวิถีพอเพียง” 17/ส.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 17/ส.ค./2562
      พลวัตทางภาษาสู่การทัศนาในยุคดิจิทัล โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม 8/ก.ค./2562