[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : กัลยวีร์ จันทร์เรือง
จันทร์ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 2716    จำนวนการดาวน์โหลด : 1166 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 18 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
กัลยวีร์  จันทร์เรือง. (2558).  การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง พืชรอบตัวเรา
                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการสอน เรื่อง พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4         ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลชุดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พืชรอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 43) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง พืชรอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดการสอน เรื่อง พืชรอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านเขาคราม (ศรีจันทร์อุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) จำนวน 10  คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่  ชุดการสอน เรื่อง พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าอำนาจจำแนก  ค่าความยากง่าย  ดัชนีประสิทธิผล  และ  t – test  แบบ  Dependent  Samples
                ผลการวิจัยพบว่า
                1.  ชุดการสอน เรื่อง พืชรอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพ  85.00/87.33
                2. ชุดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พืชรอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7946 หมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง พืชรอบตัวเรา  ร้อยละ  79.46
                3.  นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง พืชรอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
                4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอน  เรื่อง  พืชรอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  4.75 หมายความว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปีการศึกษา 2561 20/มี.ค./2563
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ 15/มี.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้ 9/มี.ค./2563
      การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ ด้วยวิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 6/มี.ค./2563
      การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง 25/ม.ค./2563