[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศปี 61
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางจิราวัจน์ ดำสอาด
พุธ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 3259    จำนวนการดาวน์โหลด : 917 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 18 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่องานวิจัย        รายงานผลการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การคูณ  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  
ชื่อผู้วิจัย          นางจิราวัจน์  ดำสอาด
สถานศึกษา       โรงเรียนบ้านหนองเขียว   อำเภอเชียงดาว    จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา        2557

บทคัดย่อ
    การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น  ครูจำเป็นต้องปรับการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีการปรับวิธีสอน นำเทคนิคการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  ซึ่งแบบฝึกทักษะเป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ของครูที่ช่วยในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างดี  ความมุ่งหมายของการวิจัย  1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การคูณ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การคูณ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง การคูณ   กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1   โรงเรียนบ้านหนองเขียว  อำเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่   ปีการศึกษา 2557  จำนวน 28 คน  ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยการสุ่มอย่างง่าย   (Simple  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1)  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   จำนวน  26   แผน  แผนละ 1 ชั่วโมง  รวม  26 ชั่วโมง   2)  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การคูณ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   จำนวน  26  เล่ม  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การคูณ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   เป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ   4  ตัวเลือก   จำนวน  30 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.41 ถึง 0.76   และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93   4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียน  เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ (Rating Scale)   จำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้t-test  (Dependent  Samples) ผลการวิจัยปรากฏ  ดังนี้
  1.  ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การคูณ   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   81.30/80.36  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้
  2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีค่าเท่ากับ 0.6519  แสดงว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 มีความก้าวหน้าทางการเรียน  ร้อยละ 65.19
  3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การคูณ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีความพึงพอใจจากการเรียน  เรื่อง การคูณ  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.61  อยู่ในระดับมากที่สุด
  โดยสรุปการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การคูณ  โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี   ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรนำวิธีการเรียนรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 7/พ.ค./2562
      รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกยูง ประจำปีการศึกษา 2561 28/เม.ย./2562
      การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก” 11/มี.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6/มี.ค./2562
      การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 3/มี.ค./2562