[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 382 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link การศึกษา
e-Learning
e-Learning
e-Learning
หน่วยงานต้นส้งกัด
e-Learning

ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบไตรภาคีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

เจ้าของผลงาน : อรอนงค์ พรหมวิหาร
เสาร์์ ที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 1077    จำนวนการดาวน์โหลด : 110 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
 
ชื่อเรื่อง          การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบไตรภาคีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ผู้วิจัย             นางอรอนงค์  พรหมวิหาร
ปีที่วิจัย           2559
 
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศแบบไตรภาคีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  2) เพื่อศึกษาผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กอนกับหลังการนิเทศ  และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพรูปแบบการนิเทศแบบไตรภาคีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน          เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มเป้าหมายในการนำรูปแบบการนิเทศแบบแบบไตรภาคีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปีการศึกษา 2559 ไปใช้ ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ไม่รับรอง จำนวน 30 โรง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน  30  คน  ครูผู้สอน จำนวน 224 คน รวม 254 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. รูปแบบการนิเทศแบไตรภาคีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา          มีลักษณะสำคัญของรูปแบบการนิเทศมี 4 ขั้นตอน คือขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ            ความต้องการ ขั้นที่ 2 การวางแผนการนิเทศและกำหนดทางเลือก ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ ขั้นที่ 4            การประเมินผลการนิเทศและรายงานผล  โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการนิเทศฯ           ตามมาตรฐานการประเมินทางการศึกษา ในภาพรวม เท่ากับ 0.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง           ค่าดัชนีความสอดคล้องจากมากไปน้อย พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องด้านความถูกต้อง เท่ากับ 0.95            ด้านการใช้ประโยชน์เท่ากับ 0.94  ด้านความเป็นไปได้ เท่ากับ 0.93 และ ด้านความเหมาะสม เท่ากับ  0.90
2. ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในภาพรวม พบว่า
      2.1 ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาในรายด้าน         พบว่าองค์ประกอบที่ 7 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือองค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และองค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
          2.2 ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 30 แห่ง มีคะแนนเฉลี่ย (
ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) เรื่อง ทัศนธาตุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 14/ก.ค./2560
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 13/ก.ค./2560
      รายงานการประเมินโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านควนใต้ อำเภอคลองท่อม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 23/มิ.ย./2560
      วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย : การสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 22/มิ.ย./2560
      แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 22/มิ.ย./2560