[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เจ้าของผลงาน : นางนันทนา แววทองคำ
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 354    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้วิจัย         นางนันทนา  แววทองคำ
หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่ดำเนินการ    2557
บทคัดย่อ
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80     (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  (3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 จำนวน 35 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย (1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 11 แผน เวลา 11 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ (4) แบบสังเกตพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม และ (5) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  มีข้อคำถามจำนวน 12 ข้อ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทั้ง 5 ชนิด ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดสอบ จนมีคุณภาพก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที  (t-test dependent)
 
 
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1.   ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.80/86.87  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01
3.   ผลการประเมินพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการสังเกตพฤติกรรมจำนวน 6 ครั้ง มีความก้าวหน้าโดยรวม ระดับคุณภาพ 2 (ดี) คิดเป็นร้อยละ 77.73  
4.   ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( = 4.54, S.D. = 0.67)งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/ก.ค./2561
      รายงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หนังสือนิทานคุณธรรม ประกอบการเล่นบทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 1/ก.ค./2561
      รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปผ่านอินเตอร์เน็ต ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 28/มิ.ย./2561
      การสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 2013 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 28/มิ.ย./2561
      การจัดประสบการณ์โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย 19/มิ.ย./2561