[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศปี 61
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา ป่า นา เล”

เจ้าของผลงาน : นางอุไรย์ เพ็งแก้ว
เสาร์์ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 613    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 8 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล” รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นของเรา ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล” รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นของเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และ  (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล”  รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นของเรา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  เทศบาลตำบลเขาชัยสน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 97 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มี 4 ชนิด ได้แก่ (1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล” จำนวน 3 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 เรื่องเมืองหนังโนรา  อู่นาข้าว  เล่มที่ 2 เรื่องพราวน้ำตก  แหล่งนกน้ำ เล่มที่ 3 เรื่องทะเลสาบงาม  เขาอกทะลุ  และเล่มที่ 4 เรื่องน้ำพุร้อน  อัยยะ! พัทลุง (2) แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 12 แผน เวลา 12 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ (4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม มีข้อคำถามจำนวน 12 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ การทดสอบค่าที (t-test  dependent)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
  1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล”  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เล่มที่ 1  เรื่องเมืองหนังโนรา  อู่นาข้าว  มีประสิทธิภาพ   เท่ากับ 83.57/84.86 เล่มที่ 2 เรื่องพราวน้ำตก  แหล่งนกน้ำ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.57/84.29 เล่มที่ 3 เรื่องทะเลสาบงาม  เขาอกทะลุ  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.86/83.71 และ เล่มที่ 4 เรื่องน้ำพุร้อน  อัยยะ! พัทลุง มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.21/85.73  ประสิทธิภาพโดยรวมของหนังสืออ่านเพิ่มเติมทั้ง 4 เล่ม เท่ากับ 83.67/84.29  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล”  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม  “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล”  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ การใช้ภาษา และส่งเสริมคุณธรรม  ( = 4.69, 4.53) และนักเรียนพึงพอใจในระดับมาก 3 ด้าน คือ การวัดและประเมินผล ด้านเนื้อหา  และด้านการพิมพ์ ภาพ  และรูปเล่ม  ( = 4.50, 4.48, 4.40)  ตามลำดับ งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 7/พ.ค./2562
      รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกยูง ประจำปีการศึกษา 2561 28/เม.ย./2562
      การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก” 11/มี.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6/มี.ค./2562
      การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 3/มี.ค./2562