[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศปี 61
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : บวก ลบ หรรษา

เจ้าของผลงาน : นางสาวมณฑา ชูเสือหึง
พุธ ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เข้าชม : 287    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  “บวก ลบ หรรษา” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ชื่อผู้วิจัย         นางสาวมณฑา  ชูเสือหึง
หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่ดำเนินการ    2560
บทคัดย่อ
            การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  “บวก ลบ หรรษา” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  “บวก ลบ หรรษา” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ตามเกณฑ์ 80/80  (2)
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียน  ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  “บวก ลบ
หรรษา” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และ (3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “บวก ลบ หรรษา” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 จำนวน 35 คน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาโดยวิธี
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย (1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน 3
 เล่ม  (2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 14 แผน เวลา 14 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน  30 ข้อ และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจ
ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “บวก ลบ หรรษา”  มีข้อคำถามจำนวน 12
ข้อ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทั้ง 4 ชนิด ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการ
ทดสอบ จนมีคุณภาพก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที  (t-test dependent)
 
 
 
 
 
ผลการศึกษาพบว่า
  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “บวก ลบ หรรษา” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โดยรวมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.09/81.06  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “บวก ลบ หรรษา”  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01
  3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “บวก ลบ หรรษา”  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = 0.67)
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 7/พ.ค./2562
      รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกยูง ประจำปีการศึกษา 2561 28/เม.ย./2562
      การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก” 11/มี.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6/มี.ค./2562
      การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 3/มี.ค./2562