[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกยูง ประจำปีการศึกษา 2561

เจ้าของผลงาน : นายอำนวย นวลกุล
อาทิตย์ ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 738    จำนวนการดาวน์โหลด : 435 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 28 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
          การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกยูง จำนวน ๔ ด้าน คือ ความเหมาะสมของบริบท ความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้า ความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม จำนวน ๑๐ ด้าน ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ความสุภาพ ความยุติธรรม ความมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม ความสามัคคี และประเมินคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนบ้านโคกยูง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑๖ คน จำแนกเป็นครู จำนวน ๑๒ คน นักเรียน จำนวน ๕๒ คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๕๒ คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
          เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น แบ่งเป็น ๔ ชุด ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๔ ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ๐.๘๐ ถึง ๑.๐ อำนาจจำแนกรายข้อ ๐.๒๐ ถึง ๐.๙๐ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๐ ถึง ๐.๙๙ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

        


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านเขาติง ปีการศึกษา2562 24/ส.ค./2563
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปีการศึกษา 2561 20/มี.ค./2563
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ 15/มี.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้ 9/มี.ค./2563
      การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ ด้วยวิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 6/มี.ค./2563