[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
41 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 696 / ดาวน์โหลด : 745 ) เจ้าของ นางสุปราณี ทับโทน
26/มิ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
42 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชีวิตพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ว 21101 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 692 / ดาวน์โหลด : 717 ) เจ้าของ นางรุ่งฤดี สิทธิเวช
25/มิ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
43 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 32102) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1260 / ดาวน์โหลด : 153 ) เจ้าของ นางเปี่ยมศรี เกี่ยวข้อง
25/มิ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
44 การจัดประสบการณ์โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ( อ่าน : 1433 / ดาวน์โหลด : 168 ) เจ้าของ นางสุพาณี ทองสร้อย
19/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
45 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยเทคนิค KWL-PLUS กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1451 / ดาวน์โหลด : 759 ) เจ้าของ นางนันทิยา สุดเอียด
18/มิ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
46 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง We learn ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 1062 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวภัทรกร รัตนวรรณ
17/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
47 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยวิถีพุทธของโรงเรียนทุ่งพะยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่( อ่าน : 890 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายภาณุวัฒน์ วิยะรัตนกุล
14/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
48 รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ชีวิตพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ ( อ่าน : 1722 / ดาวน์โหลด : 706 ) เจ้าของ นางสาวขนิษฐา กรกำแหง
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
49 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ ( อ่าน : 1607 / ดาวน์โหลด : 782 ) เจ้าของ นางสาวมัณฑนา ใจเย็น
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
50 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ ( อ่าน : 1570 / ดาวน์โหลด : 784 ) เจ้าของ นางสาวมัณฑนา ใจเย็น
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
51 รายงานการใช้ หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ ชุด เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 1157 / ดาวน์โหลด : 767 ) เจ้าของ นางสิริพรรณ แซ่ด่าน
5/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
52 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es) เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม( อ่าน : 894 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสุวลี แก้วจันทร์ศรี
4/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
53 บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามโครงการห้องเรียนพ่อแม่ ( อ่าน : 1412 / ดาวน์โหลด : 779 ) เจ้าของ นางกัญญา บุตรแผ้ว
31/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
54 แนวทางการบริหารวิชการเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( อ่าน : 1404 / ดาวน์โหลด : 766 ) เจ้าของ นางกัญญา บุตรแผ้ว
31/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
55 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Excel 2010 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 946 / ดาวน์โหลด : 780 ) เจ้าของ นางสาวมัลลิกา ศรีมุกข์
28/พ.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
56 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 979 / ดาวน์โหลด : 780 ) เจ้าของ นายนทีไทย เทพอักษร
26/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
57 รายงานผลการพัฒนาชุดการสอน ชุด การสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านลิกี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ( อ่าน : 1026 / ดาวน์โหลด : 704 ) เจ้าของ นีรนุช หมั่นเพียร
25/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
58 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 1497 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ผกามาศ ช่วยแท่น
4/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
59 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 949 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ผกามาศ ช่วยแท่น
4/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
60 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1688 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ จุรี เพอบาน
4/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>