[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
71 แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1115 / ดาวน์โหลด : 228 ) เจ้าของ นางสาววิลาวรรณ ศรีคุ้ย
22/มิ.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
72 แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1988 / ดาวน์โหลด : 238 ) เจ้าของ นางสาววิลาวรรณ ศรีคุ้ย
22/มิ.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
73 แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1253 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาววิลาวรรณ ศรีคุ้ย
22/มิ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
74 ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 2322 / ดาวน์โหลด : 980 ) เจ้าของ นางสาววิลาวรรณ ศรีคุ้ย
22/มิ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
75 รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่องพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองชะมวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ( อ่าน : 2728 / ดาวน์โหลด : 1078 ) เจ้าของ นางสาวบุปผา รักสีทอง
8/มิ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
76 รายงานผลการใช้หนังสือคำคล้องจองเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง ( อ่าน : 1811 / ดาวน์โหลด : 1143 ) เจ้าของ นางสาวสุธาทิพย์ อภิชนวณิช
30/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
77 รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่( อ่าน : 1587 / ดาวน์โหลด : 1101 ) เจ้าของ นางจินดา ศรีเผด็จ
30/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
78 รายงานการประเมินโครงการการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2558 ( อ่าน : 3376 / ดาวน์โหลด : 1124 ) เจ้าของ นางกัลยาณี ลีสุรพงศ์
30/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
79 รายงานการประเมินโครงการนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาด้วยภาคี 4 ฝ่ายของโรงเรียนบ้านหินลูกช้าง ( อ่าน : 2709 / ดาวน์โหลด : 1088 ) เจ้าของ จิรัชญา บัวทอง
24/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
80 รายงานการประเมินโครงการนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาด้วยภาคี 4 ฝ่าย ของโรงเรียนบ้านหินลูกช้าง ( อ่าน : 1635 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ จิรัชญา บัวทอง
24/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
81 รายงานผลการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์( อ่าน : 1525 / ดาวน์โหลด : 323 ) เจ้าของ นางสาวกชพร เส
21/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
82 รายงานการพัฒนาชุดการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่( อ่าน : 3184 / ดาวน์โหลด : 1187 ) เจ้าของ นางสาวปัญญาภรณ์ เรืองโรจน์
12/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
83 รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เชิงสร้างสรรค์ เรื่องการบวก การลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 3759 / ดาวน์โหลด : 1186 ) เจ้าของ นางสาวสุพิศ ชูแก้ว
6/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
84 รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 2376 / ดาวน์โหลด : 1136 ) เจ้าของ นางสาวพจนีย์ พัฒภูมิ
4/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
85 การประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบEnglish Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2และ 5 ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ( อ่าน : 3647 / ดาวน์โหลด : 1186 ) เจ้าของ อรอนงค์ พรหมวิหาร
23/เม.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
86 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบไตรภาคีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2( อ่าน : 2248 / ดาวน์โหลด : 1159 ) เจ้าของ อรอนงค์ พรหมวิหาร
22/เม.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
87 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบไตรภาคีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2( อ่าน : 2070 / ดาวน์โหลด : 1139 ) เจ้าของ อรอนงค์ พรหมวิหาร
22/เม.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
88 แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 3325 / ดาวน์โหลด : 1157 ) เจ้าของ นางเนาวรัตน์ แซ่ฮ้ำ
20/เม.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
89 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด พลังงานแสงน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 1928 / ดาวน์โหลด : 1183 ) เจ้าของ นางนูรีดา บุตรสมัน
10/เม.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
90 การใช้หนังสือภาพประกอบศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ( อ่าน : 2781 / ดาวน์โหลด : 292 ) เจ้าของ นางสาวสุภาพร พรหมคณะ
4/เม.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>