[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
นโยบายสพฐ. ปี63
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
91 ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูโรงเรียนบ้านช่องพลี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ( อ่าน : 3312 / ดาวน์โหลด : 274 ) เจ้าของ นางสาวธนัชญา ภาชนะทอง
26/ม.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
92 รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ตัวเราและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งครก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่( อ่าน : 3495 / ดาวน์โหลด : 1298 ) เจ้าของ นางสุพรพิศ สายชล
24/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
93 การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 3807 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ น.ส.สิริกมล เหรียญขำ
21/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
94 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การแปรรูปฟักข้าว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 3570 / ดาวน์โหลด : 1185 ) เจ้าของ นางหนึ่งฤทัย จันทร์ทิน
19/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
95 “บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามโครงการห้องเรียนพ่อแม่ ของโรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่” ( อ่าน : 3583 / ดาวน์โหลด : 1170 ) เจ้าของ นางกัญญา บุตรแผ้ว
17/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
96 “รูปแบบการบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่” ( อ่าน : 2952 / ดาวน์โหลด : 1136 ) เจ้าของ นางกัญญา บุตรแผ้ว
17/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
97 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดินแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่( อ่าน : 2297 / ดาวน์โหลด : 1203 ) เจ้าของ อรุณี ช่างวาด
10/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
98 ผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดธรรมะกับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ( อ่าน : 3164 / ดาวน์โหลด : 1204 ) เจ้าของ นางสาวพวงเพ็ญ ไสรัตน์
29/พ.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
99 การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( อ่าน : 2158 / ดาวน์โหลด : 1243 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
27/ก.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
100 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( อ่าน : 2370 / ดาวน์โหลด : 1266 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
27/ก.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
101 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งบุตรเข้าศึกษาโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่( อ่าน : 2195 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางปราณี โสภาพันธุ์
18/ส.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
102 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ( อ่าน : 3441 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางปราณี โสภาพันธุ์
18/ส.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
103 รายงานผลพัฒนาการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยม การบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 4318 / ดาวน์โหลด : 1447 ) เจ้าของ นางสุกัญญา ช่างคิด
13/ส.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
104 รายงานผลพัฒนาการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยม การบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 3419 / ดาวน์โหลด : 1424 ) เจ้าของ นางสุกัญญา ช่างคิด
13/ส.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
105 การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาวง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ( อ่าน : 3423 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวชิตนภัส แซ่เอี้ยว
10/มิ.ย./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
106 รายงานผลการจัดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย( อ่าน : 2186 / ดาวน์โหลด : 1531 ) เจ้าของ นางสาวสุคนธา สมจันทร์
29/พ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
107 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 3338 / ดาวน์โหลด : 1560 ) เจ้าของ นางสุวณี ตุกชูแสง
26/พ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
108 รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน( อ่าน : 4574 / ดาวน์โหลด : 1770 ) เจ้าของ นางออนอุมา ศรีเณร
19/พ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
109 การสร้างชุดฝึกเสริมทักษะประกอบนิทานเพื่อพัฒนาทักษะทฤษฎีสีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 1848 / ดาวน์โหลด : 1534 ) เจ้าของ นางจุฑารัตน์ อารมณ์
29/เม.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
110 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Happy school วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาวง( อ่าน : 2370 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวอรุณลักษณ์ กูลดี
16/เม.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>