[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
91 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 5524 / ดาวน์โหลด : 1405 ) เจ้าของ นางนิตยา ดาษฎาจันทร์
27/พ.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
92 รายงานผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 3890 / ดาวน์โหลด : 1389 ) เจ้าของ นางจิราวัจน์ ดำสอาด
4/พ.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
93 การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 2867 / ดาวน์โหลด : 1356 ) เจ้าของ กัลยวีร์ จันทร์เรือง
2/พ.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
94 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชุด ดินในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 3338 / ดาวน์โหลด : 1395 ) เจ้าของ จิตติมา โพธิ์ทอง
24/เม.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
95 รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง แรงมหัศจรรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 2284 / ดาวน์โหลด : 1329 ) เจ้าของ นางสุปราณี ทองสุข
9/เม.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
96 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ( อ่าน : 5563 / ดาวน์โหลด : 1467 ) เจ้าของ นางเยาว์ สาโร
4/มี.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
97 การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ชุดการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 2038 / ดาวน์โหลด : 1358 ) เจ้าของ นางอมร บรรจง
24/ก.พ./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
98 รายงานการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธารโบกขรณี( อ่าน : 1737 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ประนอม สุขล้ำเกิน
22/ก.พ./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
99 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ( 5Es) ( อ่าน : 3644 / ดาวน์โหลด : 1430 ) เจ้าของ นางสุวลี แก้วจันทร์ศรี
18/ก.พ./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
100 ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูโรงเรียนบ้านช่องพลี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ( อ่าน : 3869 / ดาวน์โหลด : 329 ) เจ้าของ นางสาวธนัชญา ภาชนะทอง
26/ม.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
101 รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ตัวเราและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งครก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่( อ่าน : 3937 / ดาวน์โหลด : 1573 ) เจ้าของ นางสุพรพิศ สายชล
24/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
102 การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 4330 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ น.ส.สิริกมล เหรียญขำ
21/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
103 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การแปรรูปฟักข้าว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 3987 / ดาวน์โหลด : 1456 ) เจ้าของ นางหนึ่งฤทัย จันทร์ทิน
19/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
104 “บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามโครงการห้องเรียนพ่อแม่ ของโรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่” ( อ่าน : 4151 / ดาวน์โหลด : 1432 ) เจ้าของ นางกัญญา บุตรแผ้ว
17/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
105 “รูปแบบการบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่” ( อ่าน : 3279 / ดาวน์โหลด : 1395 ) เจ้าของ นางกัญญา บุตรแผ้ว
17/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
106 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดินแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่( อ่าน : 2640 / ดาวน์โหลด : 1492 ) เจ้าของ อรุณี ช่างวาด
10/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
107 ผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดธรรมะกับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ( อ่าน : 3487 / ดาวน์โหลด : 1457 ) เจ้าของ นางสาวพวงเพ็ญ ไสรัตน์
29/พ.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
108 การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( อ่าน : 2340 / ดาวน์โหลด : 1514 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
27/ก.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
109 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( อ่าน : 2543 / ดาวน์โหลด : 1521 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
27/ก.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
110 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งบุตรเข้าศึกษาโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่( อ่าน : 2391 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางปราณี โสภาพันธุ์
18/ส.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>