[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นายนทีไทย เทพอักษร
เสาร์์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 337    จำนวนการดาวน์โหลด : 169 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 55 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์
                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
ชื่อผู้ศึกษา     นายนทีไทย เทพอักษร
                     ตำแหน่ง ครู  วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ
                     โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
 
ปีการศึกษา      2560
 
บทคัดย่อ
               การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ ครั้งนี้ ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (3) เพื่อศึกษาเจตคตินักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่  ปีการศึกษา 2560  มีจำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินเจตคติ การดำเนินการศึกษาโดยการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) แล้วจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนใช้เวลาเรียน จำนวน 20 ชั่วโมง แล้วมีการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประเมินเจตคติ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
                ผลจากการศึกษา พบว่า
                1. ผลของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้เอกสารประกอบการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 82.78/84.56 ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
                2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง การใช้เอกสารประกอบการเรียน ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                3. ผลการประเมินเจตคติของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีเจตคติต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม (X) เท่ากัน 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณา พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีเจตคติอยู่ในระดับ ดีมาก

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 22/ก.ย./2561
      ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานประกอบการสอน แบบผูกเป็นเรื่องราว เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 7/ก.ย./2561
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 26/ส.ค./2561
      การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา ป่า นา เล” 25/ส.ค./2561
      การพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 25/ส.ค./2561