[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
91 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชุด ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1334 / ดาวน์โหลด : 1086 ) เจ้าของ นางรัตติกานต์ บุญทวีวัฒน์
27/ต.ค../2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
92 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชุด ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 2287 / ดาวน์โหลด : 1121 ) เจ้าของ นางรัตติกานต์ บุญทวีวัฒน์
27/ต.ค../2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
93 รายงานการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2( อ่าน : 1563 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ชมัยภรณ์ กลางรัก
26/ต.ค../2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
94 การพัฒนาชุดฝึกทักษะทางสังคมโดยใช้กระบวนการลูกเสือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 2790 / ดาวน์โหลด : 1207 ) เจ้าของ นางสาวชริตา สหะวิริยะ
14/ต.ค../2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
95 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ตลิ่งชันบ้านเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 3136 / ดาวน์โหลด : 1256 ) เจ้าของ พ้องพงศ์ เฉิดโฉม
25/ก.ย./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
96 รายงานการพัฒนาและใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 2890 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางจีรภา อันนานนท์
22/ก.ย./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
97 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง( อ่าน : 1579 / ดาวน์โหลด : 1182 ) เจ้าของ นายภาณุวัฒน์ วิยะรัตนกุล
18/ส.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
98 รายงานการพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน คำที่ประสมสระเดี่ยวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 2374 / ดาวน์โหลด : 1160 ) เจ้าของ นายพิเชษฐ ยัสโร
15/ส.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
99 รายงานการพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน คำที่ประสมสระเดี่ยวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1832 / ดาวน์โหลด : 1170 ) เจ้าของ นายพิเชษฐ ยัสโร
15/ส.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
100 รายงานการพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน คำที่ประสมสระเดี่ยวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 2241 / ดาวน์โหลด : 1187 ) เจ้าของ นายพิเชษฐ ยัสโร
15/ส.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
101 รายงานการพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน คำที่ประสมสระเดี่ยวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 2304 / ดาวน์โหลด : 1200 ) เจ้าของ นายพิเชษฐ ยัสโร
15/ส.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
102 การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 3136 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวดวงพร วุฒิมานพ
26/ก.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
103 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา ( อ่าน : 3207 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสรศรี คงมี
24/ก.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
104 รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 2628 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางจินดา คันธชาติกุล
14/มิ.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
105 รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 2674 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางจินดา คันธชาติกุล
13/มิ.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
106 รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 1242 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางจินดา คันธชาติกุล
13/มิ.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
107 : การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 ปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ( อ่าน : 3481 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางศิริพรรณ เหมทานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1
1/มิ.ย./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
108 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 1724 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางเปรมปรีดิ์ เวียงนนท์
30/พ.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
109 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคูณโดยใช้สูตรคูณนิ้วมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ( อ่าน : 2543 / ดาวน์โหลด : 1308 ) เจ้าของ นางอภิชญาน์ กิ่งรัตน์
24/พ.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
110 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การสอนอ่าน แบบ SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 85555 / ดาวน์โหลด : 346 ) เจ้าของ นางเรียม แซ่เตี่ยว
15/พ.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>