ชื่อ - นามสกุล :นายชัยยงค์ ตุลารักษ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร สพป.กระบี่
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารการศึกษา