ชื่อ - นามสกุล :นางพัชรา นันตา
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0899701160
Email :