ชื่อ - นามสกุล :นางสาววิมล กาพย์เกิด
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0898758176
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :