ชื่อ - นามสกุล :นางธิดารัตน์ เม่งบุตร
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0615544538
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ทุนการศึกษา, โครงการพระราชดำริ, โรงเรียนพื้นที่เกาะ