ชื่อ - นามสกุล :นายสายัณห์ ไกรนรา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0878958535
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร สพป.กระบี่
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารจัดการหน่วยงาน