หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนบ้านลำทับ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ให้ข้อมูลโครงการเด็กไทยแก้มใสแก่นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มาเก็บข้อมูลวิจัย ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการที่มีผลสำเร็จดีเยี่ยม เพื่อนำเสนอต่อส
โดย : patcharee
อ่าน : 2599
อาทิตย์ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ที่โรงเรียนบ้านลำทับ ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์  สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายอรุณ  สิงห์อินทร์ นายอำเภอลำทับ นายคณิต  โอทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำทับ และนางปรีชา ภูชฎาภิรมย์ ที่ปรึกษาภาคประชาชนศูนย์อนามัย ที่ 11 พร้อมคณะครู บุคลากร นักเรียนและชุมชน ร่วมต้อนรับนางถนอมจิตต์  พัฒนศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนางสาวจิราพร  อาวะภาค นักวิชาการอิสระ ที่เข้าเก็บข้อมูลวิจัยการจัดทำโครงการแก้มใสของโรงเรียนบ้านลำทับ เพื่อถอดบทเรียนการประมวลองค์ความรู้ดำเนินงานโครงการที่มีผลสำเร็จดีเยี่ยม นำเสนอต่อสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารของโรงเรียนอื่น ๆ ที่จะน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติในโรงเรียนต่อไป
                สำหรับโครงการเด็กไทยแก้มใส เป็นโครงการที่เกิดขึ้น เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาในปี พ.ศ. 2558 และโครงการตามพระราชดำริฯ จะดำเนินการมาถึงปีที่ 35 ในปี 2558 เช่นกัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงาน โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ได้จัดทำ “โครงการเด็กไทยแก้มใส” เพื่อเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการ ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำรูปแบบที่ดี (Best Practice Model) ด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ นักเรียนอย่างครบวงจร ในโครงการตามพระราชดำริฯ ไปปฏิบัติในพื้นที่และกิจกรรมของโรงเรียน รวมทั้งขับเคลื่อนให้เกิดการขยายผลทั่วประเทศ กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการ ในฐานะเลขานุโครงการและกรมวิชาการ จึงได้จัดทำโครงการ พัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส เพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ ๑ – ๑๒ และจังหวัดที่มีโรงเรียนสมัครใจเข้าร่วมโครงการพัฒนา โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ให้สามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยโรงเรียนบ้านลำทับ เป็นหนึ่งในโรงเรียนของจังหวัดกระบี่ที่เข้าร่วมโครงการ และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเยี่ยม
                ปัจจุบันโรงเรียนบ้านลำทับ ตั้งอยู่ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนจำนวน 1,142 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 55 คน มีนายคณิต  โอทอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินโครงการเด่น ๆ หลายโครงการ เช่น โครงการเด็กไทยแก้มใส การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
                                                                               ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม