หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนบ้านบางเหรียงจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยการปฏิบัติจริงให้กับนักเรียนทุกช่วงชั้น เน้นการปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้และสามารถพัฒนาตนเอง ในการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเป็นอุดมการณ์สหกรณ์
โดย : patcharee
อ่าน : 3345
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
พิมพ์ 

โรงเรียนบ้านบางเหรียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็น 1 ใน 50 โรงเรียนที่ได้รับการประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนรุ่นที่ 1 ประจำปี 2559  และได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ เมื่อปี 2557 จากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          นางสาวชุติมา  คล้ายบุตร   ครู โรงเรียนบ้านบางเหรียง  เล่าให้ฟังว่า  หลักสูตรสหกรณ์นักเรียน เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นโดยการปรับขยายรายละเอียดของเนื้อหาที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลาง  หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระที่ 3   เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานและการทำงานร่วมกันควบคู่การเรียนรู้ทฤษฏี   ซึ่งโรงเรียนบ้านบางเหรียง   ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ที่ต้องการให้สหกรณ์เป็นเรื่องต้องฝึกฝนตั้งแต่เด็กเล็กๆ  จะได้คุ้นเคยกับระบบสหกรณ์ ในระบบการทำงานร่วมกัน  เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่  เด็กเหล่านี้ก็จะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ของหมู่บ้าน  ของอำเภอ ของจังหวัดต่อไป  และจะเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ  เพราะมีความรู้ความเข้าใจอย่างดีว่าการร่วมกันทำจะทำให้ไม่เสียเปรียบผู้อื่น  ทั้งการซื้อวัสดุดิบสินค้าที่ผลิตหรือสินค้าอุปโภค  ถ้ารวมกันจะประหยัดค่าใช้จ่ายและทำได้ดีกว่า โดยได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2539  เพื่อส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยการปฏิบัติจริงให้กับนักเรียนทุกช่วงชั้น  เน้นการปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้และสามารถพัฒนาตนเอง  ในการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเป็นอุดมการณ์สหกรณ์  ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  และจัดค่ายสหกรณ์ทุกๆปี  โดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ในรูปแบบของเกมส์  เพลง  นิทาน   โดยมีการดำเนินกิจกรรมแต่ละฝ่าย ประกอบด้วย   กิจกรรมร้านค้า  กิจกรรมออมทรัพย์     กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ  และกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและงานอาชีพ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนของโรงเรียนบ้านบางเหรียง  เป็นกิจกรรมของนักเรียนที่ตั้งขึ้น ดำเนินการโดยนักเรียน และมีนักเรียนเป็นสมาชิก ซึ่งสหกรณ์นักเรียนเปรียบเสมือนห้องแล็บหรือห้องปฏิบัติการ ให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการ  วิธีการ  และทดลองด้วยตนเองเป็นคณะกรรมการดำเนินงานเองทุกอย่าง เพื่อให้นักเรียนมีทักษะความเคยชินกับการทำงานร่วมกัน ปลูกฝังคุณธรรมในการดำรงชีวิตร่วมกัน  จุดมุ่งหมายสุดท้ายเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการช่วยตัวเอง เพื่อนำไปสู่การกินดีอยู่ดีมีสันติสุข 
          จากผลการดำเนินงาน  พบว่า นักเรียนมีความสุขในการดำเนินการ  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักการทำงาน ประหยัด ตรงต่อเวลา เอื้อเฟื้อ เสียสละ และมีวินัยในการทำงาน เห็นคุณค่าความสำคัญของงาน
          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบางเหรียง  ตั้งอยู่เลขที่  31 หมู่ 9 ตำบลพรุเตียว  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่ 
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน  222 คน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  15 คน
                                       ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ... ชุติมา  คล้ายบุตร