หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สังกัด สพป.กระบี่ ได้รับรางวัลเหรียญทองติด 1 ใน 3 โรงเรียนระดับภาคใต้ การประกวดมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 4 ระดับประถมศึกษา และระดับขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ โครงการมาร์ชชิ่งความดี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั
โดย : patcharee
อ่าน : 3124
ศุกร์์ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
พิมพ์ 

นายศุภโชค  แซ่ตั๋น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน  เปิดเผยว่า โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประกวดมาร์ชชิ่งความดี ชิงถ้วยพระราชทานฯ  ปีที่ 4 ติด 1 ใน 3 โรงเรียนระดับประถมศึกษา และระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับภาค เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ  ซี่งการประกวดดังกล่าว เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งโรงเรียนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัยพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตที่ดี  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบพัฒนาวินัยเชิงบวกในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถที่หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ผ่านการแปรแถวประกอบดนตรี การเรียนรู้เป็นกลุ่ม และระบบความดีในสถานศึกษา ในรูปแบบที่สนุกสนาน น่าสนใจ เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน
                นายศุภโชค ยังกล่าวอีกว่า โครงการมาร์ชชิ่งความดี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2556 ปีนี้เป็นปีที่ 4 เกิดขึ้นมาจากมูลนิธิครูของแผ่นดิน องค์กรที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันของผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และครูที่มีจิตอาสา เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยในสถานศึกษาทั่วประเทศ เช่น การขาดเรียน เสพสิ่งเสพติด ชู้สาว ฯลฯ จึงได้วิจัย พัฒนา คิดค้นสื่อและนวัตกรรมกระบวนการ “มาร์ชชิ่งความดี” ขึ้น  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัลชนะเลิศมาตั้งแต่ปี 2557 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 4 ประเภท คือ ระดับประถมศึกษา นักเรียนชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด  ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา นักเรียนชั้น ม.1-3 เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนชั้น ม.1-3 ทุกระดับ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนชั้น ม.4-6 ทุกสังกัด สำหรับการแปรแถวมาร์ชชิ่งความดี ใช้นักเรียนประมาณ 40-50 คน แต่ละโรงเรียนสมัครได้มากกว่า 1 ทีม ใช้เวลาการแสดงไม่เกิน  7 นาที แปรแถวด้วยท่าทางที่องอาจ สง่างาม สุภาพเรียบร้อย สวยงามเป็นแถว เป็นแนว อุปกรณ์ใช้เพียงถุงมือและธงเท่านั้น และต้องแสดงให้เห็นถึงวินัยพื้นฐานที่มีอยู่ในตัวผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างชัดเจน โดยจะมีคณะกรรมการลงเยี่ยมสถานศึกษาระดับภาค เพื่อนำผลที่ดีไปสู่การประกวดระดับภาคและระดับประเทศต่อไป ภาคใต้ได้ดำเนินการประกวดไปเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬาจิรนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงเรียนที่ได้รับเหรียญทองอันดับที่ 1-3 ระดับภาคจะได้เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ กรุงเทพมหานคร 
                                                 ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ....ศุภโชค  แซ่ตั๋น