หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ รับการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคใต้ ปี พ.ศ.2561
โดย : patcharee
อ่าน : 815
จันทร์ ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมธารใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายยุทธนา  จินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พร้อมคณะบุคลากร ให้การต้อนรับนางดรุณี  รัฐการวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะที่เข้าติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคใต้ ปี พ.ศ.2561 เพื่อร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามแผนฯ และเร่งรัดการดำเนินงาน การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับงบดำเนินงานจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐานงบประมาณ 4,704,500 บาท และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดกระบี่ จำนวน 200,000 บาท
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม