หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : เขตตรวจราชการที่ 7 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำหรับทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม และอนุกรรมการคณะทำงานทีมเคลื่อนที่เร็ว
โดย : patcharee
อ่าน : 1049
จันทร์ ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ คณะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  เขตตรวจราชการที่ 7 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จังหวัดกระบี่ พังงา ตรัง ระนอง และภูเก็ต เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว  (Roving Teams : RT)  และอนุกรรมการคณะทำงานทีมเคลื่อนที่เร็ว เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยการดำเนินงานตามกรอบและภารกิจที่ได้รับจาก สพฐ.
                นางสาวจิราย์  วรฤทธิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.กระบี่ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  ได้กำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม พร้อมทั้งได้กำหนดเป้าหมายความสำเร็จในปีการศึกษา 2560 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศทั้ง 225 เขต และมีโรงเรียนอย่างน้อย 10,000 แห่ง เข้าร่วมโครงการ และขยายผลการดำเนินงานครอบคลุมโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทุกแห่ง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านการขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) การสร้างคนดีให้บ้านเมือง 2) การเสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3) การสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 5) การพัฒนานวัตกรรมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก  ซึ่งการดำเนินงานของโครงการ มุ่งเน้นการขยายผลเชิงปริมาณและการขับเคลื่อนเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคได้แก่ ทีมขับเคลื่อนด่วนพิเศษระดับภูมิภาค (EMS: Express Moral Service) จำนวน 50 คน ทีมเคลื่อนที่เร็วระดับเขตตรวจราชการ (RT: Roving Team) 18 ทีม จำนวน 225 คน และผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 3 คน โดยมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ กำกับ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่อย่างทั่วถึง  เขตตรวจราชการที่ 7 จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม และได้จัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2561 โดยใช้สถานที่ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นสถานที่จัดประชุม
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์ สพป.กระบี่