หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : จังหวัดกระบี่อบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย ของ สสวท ผ่านระบบทางไกลออนไลน์
โดย : patcharee
อ่าน : 943
จันทร์ ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

นางปราณี  ก้องกาญจโนภาส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และสังกัดเอกชน จำนวนกว่า 130 คน อบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูโรงเรียนสังกัด สพป.กระบี่ จำนวน 10 โรง โรงเรียนสังกัดเอกชน จำนวน 5 โรง และโรงเรียนอื่น ๆ สังกัด สพป.กระบี่ ที่สนใจเข้าร่วมอีก 6 โรง เพื่อส่งเสริมให้ครูปฐมวัยพัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ตามแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาครูปฐมวัยทั่วประเทศ ด้วยการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรประจำศูนย์อบรมโดยตรง และดำเนินการจัดอบรมขยายผลผ่านระบบทางไกลให้กับครูปฐมวัยและผู้บริหารโรงเรียน โดยแบ่งเป็นการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  และหลักสูตรเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
          ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 สสวท.ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยช่วงที่ 1 ให้กับผู้บริหารโรงเรียนผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2561 และครูปฐมวัย ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 และในช่วงที่ 2 จะเป็นการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติภายในระยะเวลาที่ สสวท.กำหนด
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์ สพป.กระบี่