หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ ประชุมเตรียมประเมินเขตสุจริตออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โดย : patcharee
อ่าน : 755
จันทร์ ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมเตรียมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
          ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต มาตั้งแต่          ปี 2556 เพื่อตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้ร่วมกันจัดทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อน สามารถใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการตอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ที่มีคำรับรองการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมิน ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 สพฐ.ได้แจ้งแนวทางการประเมินฯ โดยให้เขตพื้นที่การศึกษาเตรียมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามแบบสำรวจทั้ง 12 EB  สำหรับการประเมินออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์ สพป.กระบี่