หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : patcharee
อ่าน : 2051
ศุกร์์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 12  กันยายน 2561  ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธาน รองประธาน และเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 10 กลุ่มสาระ จำนวนกว่า 50 คน   ซึ่งในปีนี้ เป็นปีแรกที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้เปลี่ยนแปลงการแข่งขันจากเดิม แยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม เพื่อให้ครู นักเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะทั้ง 3 ด้าน   เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย   และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้กล้าแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีไทย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร การสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)  ทั้งเด็กปกติและเด็กพิการ กลุ่มเป้าหมายคือ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดที่อยู่ในจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ทุกโรงเรียน
          ดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 5–9 ตุลาคม 2561  ใช้สถานที่แข่งขันแต่ละกลุ่มสาระที่โรงเรียนต่าง ๆ  4  อำเภอ แยกเป็นศูนย์การแข่งขัน ประกอบด้วย อำเภอเมือง แข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ที่โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพ  ที่โรงเรียนอุตรกิจ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ที่โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ อำเภอเหนือคลอง แข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.  ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อำเภออ่าวลึก แข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ  อำเภอคลองท่อม แข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ที่โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม
          ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กำหนดลงทะเบียนเข้ารับการแข่งขันระหว่างวันที่ 13-24 กันยายน  และให้ศูนย์การแข่งขันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สรรหาคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสิน ส่งให้ สพป.กระบี่ประกาศแต่งตั้งภายในวันที่ 21 กันยายน และประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งให้ สพป.กระบี่ เพื่อดำเนินการต่อไปภายในวันที่ 25 กันยายน
ข่าว..พัชรี  ชอบงาม / ภาพ...ทิพานันท์  ขุนบุญจันทร์