หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ รับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานจาก สพฐ.
โดย : patcharee
อ่าน : 434
พุธ ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ นำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ และสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนายธรัตน์  มหายศนันท์ และนายนิติธร  ปิลวาสน์ ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ได้ลงพื้นที่นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานจุดจังหวัดกระบี่
          ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายปรับปรุงระบบการนิเทศ เพื่อลดความซ้ำซ้อน ไม่เพิ่มภาระให้กับสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา  โดยเน้นการบูรณาการในพื้นที่ แบ่งพื้นที่นิเทศเป็น 6 ภาค ตามยุทธศาสตร์การบริหารของรัฐบาล กำหนดออกนิเทศภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง และกระบี่ ระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดนิเทศจังหวัดกระบี่ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เพื่อนิเทศการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ใน 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ จำนวน 6 เรื่อง ประกอบด้วย 1) การประกันคุณภาพของสถานศึกษาฯ 2) การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  3) การวัดและประเมินผล  4) การนิเทศติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 5) การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 6) การใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เช่น DMC SMIS และอื่น ๆ ในการช่วยเหลือนักเรียน  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 2) กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ศาสตร์พระราชา แนวการสอนตามนโยบายรัชกาลที่ 10) และ  3) ด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม