หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : กระบี่ ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมจัดสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนในจังหวัดกระบี่ทุกสังกัด จำนวน 21 สนาม
โดย : patcharee
อ่าน : 305
จันทร์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 29  มกราคม  2562  ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนภาครัฐในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ทุกโรงเรียน โรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  รวมถึงโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน  21  สนาม  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส  
          ทั้งนี้ สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้กำหนดโครงสร้างในการบริหารจัดสอบให้มีศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินการบริหารการทดสอบ O-NET ของภาคและจังหวัดและปรับโครงสร้างการบริหาร โดยระดับศูนย์สอบยังคงใช้โครงสร้างเดิม โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดสอบ O-NETนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ทุกคนในโรงเรียนภาครัฐในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ทุกโรงเรียน และโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  รวมถึงโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนพระปริยัติธรรม  โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกัน ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) องค์กรมหาชน โดยผลการสอบจะนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ และกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกระบี่  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และโรงเรียนต่อไป
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม