หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนบ้านแหลมสัก เลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย
โดย : patcharee
อ่าน : 614
จันทร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม  2562   ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแหลมสัก  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่   นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมสัก  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการใช้สิทธิในการเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียน  เพื่อปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้รู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย  และให้มีสภานักเรียนดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน  โดยผู้สมัครประธานนักเรียนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  2  คน 2 ทีม  ประกอบด้วย  ทีมที่ 1 เบอร์ 1 เด็กหญิงกรรณิการ์  พันธุ์ด้อหล้า   ทีมที่ 2 เบอร์2 เด็กหญิงสุพัตรา หมันการ    มีจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน    197 คน  มาใช้สิทธิ  185 คน คิดเป็นร้อยละ  95% บัตรดี จำนวน  179  ใบ บัตรเสีย จำนวน  3 ใบ ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน  3 ใบ  ผลการเลือกตั้ง เด็กหญิงกรรณิการ์  พันธุ์ด้อหล้า   ทีมที่ 1 เบอร์ 1 ชนะด้วยผลคะแนน 123คะแนน  ได้เป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนบ้านแหลมสัก
                นางกมลรัศมิ์  ลิ่มเถาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมสัก  กล่าวว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้  เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้เรียนรู้การลงคะแนนเลือกตั้ง    เพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ซึ่งกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนและเลือกประธานนักเรียน จะช่วยให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับสังคมสร้างสรรค์  ได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยสอดคล้องกับนโยบายค่านิยมของคนไทย 12 ประการ  และสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมภายใต้ระเบียบ กฎ กติกาของสังคม
ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ....กมลรัศมิ์  ลิ่มเถาว์