หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนอนุบาลกระบี่ โครงการ English Program จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย
โดย : patcharee
อ่าน : 545
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่  นางนันทนัช  ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 โรงเรียนอนุบาลกระบี่  โครงการ English Program  โดยกิจกรรมที่จัดประกอบด้วย การแข่งขันทักษะวิชาการด้านความสามารถภาษาไทย ได้แก่ การคัดลายมือ การอ่านร้อยแก้ว การอ่านร้อยกรอง การเขียนตามคำบอก การท่องบทอาขยาน เป็นต้น การจัดแสดงบนเวที  เล่านิทาน ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  การแสดงนิยายพื้นบ้านประวัติเมืองกระบี่ ของนักเรียนชั้นต่าง ๆ   และการแสดงบทร้อง บทเล่น อักษร 3 หมู่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เพื่อให้นักเรียนได้จดจำอักษร 3 หมู่ และพูดอ่าน เขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง นักเรียนได้แสดงความสามารถและร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและมีความสุข
          นางนันทนัช  ศิริแก้ว กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ตระหนักและเห็นความสำคัญของวันภาษาไทย โครงการ English Program จึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น เนื่องจากวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานและทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505  ทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อ “ปัญหาการใช้คำไทย” โดยพระองค์ทรงดำเนินการอภิปรายและทรงสรุปการอภิปรายในหัวข้อ “ปัญหาการใช้คำไทย” แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาและสนพระราชหฤทัยรวมถึงความห่วงใยในด้านภาษาไทยเป็นยิ่งนัก และยังมีพระปรีชาญาณรวมถึงพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาไทย ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการใช้ภาษาไทย ดังจะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์แปลเรื่องนายอินทร์ผู้ปิดทองหลักพระ ติโต พระมหาชนก และพระราชนิพนธ์แปลบทความเรื่องสั้นๆ อีกหลายบท เป็นต้น   และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป และน้อมรำลึกถึงบุรพกษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย จวบจนถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน  และเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนอนุบาลกระบี่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงยิ่งขึ้น
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม