หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ อบรมเชิงปฏิบัติการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา
โดย : patcharee
อ่าน : 520
อังคาร ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

นางอาจารียา  กาญจนวิวิญ  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา  ให้กับครูโรงเรียนนำร่อง 6 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ โรงเรียนบ้านนาวง โรงเรียนบ้านบางเหียน โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 และโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง    เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนกิจกรรมตามเป้าหมายและบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ต่อไป
                ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และได้ขยายผลโครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา  ใช้ชื่อเป็นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2562  โดยใช้รูปแบบการบริหารโครงการเช่นเดียวกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย นำกิจกรรม Unplugged Computer Science มาขยายผลให้กับโรงเรียนของโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) โดยมีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับโรงเรียนนำร่องทั้ง 6 โรง
ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ...อาจารียา  กาญจนวิวิญ