หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ ประชุมประธานศูนย์สอบ และกรรมการกลาง เตรียมจัดสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป. 6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด
โดย : patcharee
อ่าน : 297
จันทร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

นายชัยยงค์ ตุลารักษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563  ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ได้รับมอบหมายจากนายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ให้เป็นประธานประชุมผู้บริหารโรงเรียนประธานศูนย์สอบ และคณะกรรมการ ประจำสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 12 โรงเรียน 45 สนามสอบ 90 คน เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ปีการศึกษา 2562  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 25623  ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ  
          ทั้งนี้ สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้กำหนดโครงสร้างในการบริหารจัดสอบให้มีศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินการบริหารการทดสอบ O-NET ของภาคและจังหวัดและปรับโครงสร้างการบริหาร โดยระดับศูนย์สอบยังคงใช้โครงสร้างเดิม มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดสอบ O-NETนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ทุกคนในโรงเรียนภาครัฐในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ทุกโรงเรียน รวมถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียน ต.ช.ด. โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกัน ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) องค์กรมหาชน ทั้งนี้ ผลการสอบจะนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ และกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกระบี่  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และโรงเรียนต่อไป โดย สทศ.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีพบความไม่โปร่งใสในการสอบ 4 ช่องทาง คือ สายตรงผู้บริหาร จดหมาย E-mail : testing@niets.or.th และ Call Center 02-2173800
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม