หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ ร่วมกับโรงไฟฟ้าภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดกระบี่ และสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ลงนาม MOU ความร่วมมือดำเนินการร่วมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดย : patcharee
อ่าน : 325
จันทร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สพป.กระบี่ นายสมบัติ  พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า ทำการแทนผู้ว่าการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย  เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ดำเนินการร่วมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยนายชัยยงค์  ตุลารักษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ร่วมลงนาม พร้อมนางประหยัด  ศรีบุญชู เลขาธิการสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่  และนายดำรง   ไสยะ  ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   มีประธานเครือข่ายสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 60 คน 
                ทั้งนี้  สพป.กระบี่ เป็นเขตนำร่องและต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน ฯ ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านลดใช้พลังงานการจัดการขยะ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้เปิดดำเนินการ และลงนาม MOU ครั้งแรกเมื่อปี 2559   และปีนี้ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี จึงได้จัดลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันทั้ง 4 หน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง  โดยในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนห้องเรียนสีเขียวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและประชาชนที่สนใจมาศึกษาเรียนรู้ถึงวิธีการประหยัดพลังงาน การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพและถูกต้อง  ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้พัฒนาบุคลากรในระดับโรงเรียนและพัฒนาหลักสูตรด้านการลดใช้พลังงานการจัดการขยะ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้สำหรับให้บริการ 8 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 รวมพลังเพื่อโลกสวย  ฐานที่ 2 ภาวะโลกร้อน  ฐานที่ 3 ห้องเรียนสีเขียว  ฐานที่ 4 น้ำใช้...รู้ใช้น้ำ  ฐานที่ 5 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (LCA)  ฐานที่ 6 Zero Waste  ฐานที่ 7 ลดขยะเพื่อโลกสวย (1A5R) และฐานที่ 8 เศรษฐกิจพอเพียง  ในอนาคต  สพป. กระบี่ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาดูงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ ด้วยการส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การนิเทศติดตาม การจัดกิจกรรมขยายผลการดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสอดคล้องกับศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนต่อไป
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม