หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนสัญจรการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ อำเภอเมืองกระบี่ และอำเภอเหนือคลอง
โดย : patcharee
อ่าน : 370
จันทร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที 27 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนสัญจร การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอำเภอเมืองกระบี่ และอำเภอเหนือคลอง รวมถึงผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   จำนวนกว่า 80 คน  ย้ำให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม อยู่อย่างพอเพียง  เอาผู้เรียนเป็นผลลัพธ์ในการทำงาน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน หน้างานคือนักเรียน ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ด้าน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การปฏิบัติ   เช่น จิตอาสาพระราชทาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV) ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ สถานศึกษาและนักเรียนพระราชทาน เป็นต้น  ด้านที่ 2 การนำนโยบายสู่การปฏิบัติของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ  เช่น โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เป็นต้น  ด้านที่ 3 การนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพป.กระบี่ สู่การปฏิบัติ เช่น การพัฒนาอ่านออก เขียนได้  คิดเลขเป็น 100% (ห้องเรียน ป.7) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสู่โรงเรียนในสังกัด การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในสำนักงาน (Big Data) การพัฒนาผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ RT / NT / ONET และเตรียม PISA 2021 การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่าง สพฐ. และ สอศ. รวมถึงหน่วยงานการศึกษาอื่น ห้องเรียนอาชีพ โครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สภานักเรียน การบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  กิจกรรมลูกเสือ  กิจกรรมกีฬาและบูรณาการ และกีฬาสัมพันธ์ครูกระบี่เกมส์  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน งานมหกรรมวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรราม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยมของชาติ กิจกรรมงานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้  กิจกรรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ระบบคู่พัฒนา กิจกรรมท PR ดิจิตัล การสร้างกายภาพ ภูมิทัศน์ของโรงเรียนและสำนักงานให้สวยสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการ โดยให้จัดทำจุดเช็คอิน โรงเรียนละอย่างน้อย 1 จุด  การพัฒนาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (Active Learning) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ เป็นต้น
  ทั้งนี้ สพป.กระบี่ กำหนดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนสัญจรไปแต่ละอำเภอ แต่ละโรงเรียน  กำหนด 2 อำเภอต่อ 1 จุดการประชุมสัญจร  ดังนี้ เดือนมากราคม วันที่ 27 มกราคม 2563  ประชุมอำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลองที่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่  วันที่ 28 มกราคม 2563 อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา ที่โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา  วันที่ 30 มกราคม 2563 อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา ที่ โรงเรียนอ่าวลึก อำเภออ่าวลึก  วันที่ 31 มกราคม 2563 อำเภอเขาพนม และอำเภอลำทับ ที่โรงเรียนบ้านห้วยเสียด อำเภอเขาพนม
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม
ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/พัชรี  ประชาสัมพ้นธ์ สพป.กระบี่