หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนอุตรกิจ จัดกิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล (เดย์แคมป์)
โดย : patcharee
อ่าน : 481
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ที่โรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมืองกระบี่  นายชุมพล  อมตวิยานนท์   ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ   เป็นประธานเปิดบ้านอนุบาล (เดย์แคมป์)   ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการเข้าค่ายกลางวันนักเรียนปฐมวัย จำนวน 116 คน เพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ ด้านคือ ด้านร่างกาย  ด้านสังคม  ด้านอารมณ์ ด้าน จิตใจ  และด้านสติปัญญา และส่งเสริมให้เด็กได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กล้าแสดงออกและเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี  ชมการแสดงผลงานกิจกรรมเด็กที่เกิดจากประสบการณ์ในชั้นเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้สาธิตขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม มีครูเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ  และนำเสนอการปฏิบัติกิจกรรมด้วยการปฏิบัติจริง   โดยมีนายจิรศักดิ์  เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1  นางอภิญญา  กระมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง  นายจินดา  ช่างคิด ผู้ทรงคุณวุฒิของ สพป.กระบี่ นางผิวพรรณ  ป้อมอุ่นเรือน ศึกษานิเทศก์  สพป.กระบี่ นายพิพัฒน์  รอดนัคเรศน์  ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุตรกิจ  รวมถึงชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
          นายชุมพล  อมตวิยานนท์ กล่าวว่า  โรงเรียนอุตรกิจได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลให้กับเด็กๆ ปฐมวัยในลักษณะของการเข้าค่ายกลางวันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี   สำหรับปีนี้ มีนักเรียนปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งหมด 116 คน โดยคณะครูสายชั้นอนุบาลได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล (เดย์แคมป์) ด้วยการจัดแสดงผลงานและกิจกรรมของนักเรียนในปีการศึกษา 2562  ได้แก่ โครงงานเพาะถั่วงอกคอนโด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2/2  และโครงงานต้นอ่อนทานตะวัน  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3/2  การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ชุดสาวน้อยบ้านนา และชุดรถแห่รถยู้   และการนำเสนอกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย   โครงงานตะไคร้แปลงร่าง  และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฐาน  2 ฐาน คือ ฐานที่ ๑ หมูน้อยเก็บเงิน และฐานที่ ๒  ขนมเค้กแฟนซี บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน ที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ...โรงเรียนอุตรกิจ