หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนบ้านแหลมสัก สังกัด สพป.กระบี่ จัดการเรียนรู้สู่ชุมชน ทำหลักสูตร 3 ปี 3 อาชีพ สำหรับนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โดย : patcharee
อ่าน : 1296
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  นายอดิศร  แก้วเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธาน โครงการหลักสูตร 3 ปี 3 อาชีพ นักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านแหลมสัก   รับชม Best Practice โครงการ ซึ่งเปิดสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประกอบด้วยอาชีพมัคคุเทศก์น้อย  ชั้น ม.1 ภาคีเครือข่ายเป็นวิทยากรให้ความรู้ คือนายสมชัย  เพิ่มทรัพย์  ที่ปรึกษาชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก อาชีพเกษตรวิถีชุมชน  ชั้น ม.2  ภาคีเครือข่ายเป็นวิทยากรให้ความรู้ คือ นายพันศักดิ์  จิตรรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และอาชีพช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์เบื้องต้น ชั้น ม.3  ภาคีเครือข่ายเป็นวิทยากรให้ความรู้ คือครูช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก    มีผู้นำชุมชน  ผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมสัก ร่วมรับชมและเป็นสักขีพยาน จำนวนกว่า  150 คน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว สามารถฝึกประสบการณ์และฝึกอาชีพให้กับนักเรียนได้อย่างแท้จริง สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและหารายได้เสริมของนักเรียนอีกทางหนี่ง
                นางกมลรัศมิ์  ลิ่มเถาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมสัก กล่าวว่า ชุมชนบ้านแหลมสักเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน ระหว่างคน 3 เชื้อชาติทั้งไทยพุทธ มุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน นอกจากนี้ยังมีธรรมราชิที่สวยงามของทะเลที่โอบล้อมด้วยภูเขา ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และชุมชนบ้านแหลมสักยังมีลักษณะเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่กันอย่างหนาแน่นตามแนวชายฝั่งริมทะเล ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง รับจ้าง ค้าขายและอื่น ๆ สินค้าสำคัญของชุมชนบ้านแหลมสัก คือ อาหารทะเลสด ๆ และอาหารทะเลแห้ง ได้แก่ กะปิ ปลาเค็ม ปลาแดดเดียว เป็นต้น  จากสภาพดังกล่าว โรงเรียนบ้านแหลมสักได้วิเคราะห์สภาพปัญหา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะไม่ได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสายอาชีพ เพราะครอบครัวมีฐานะยากจน จำเป็นต้องออกจากระบบโรงเรียน ประกอบอาชีพประมงตามพ่อแม่ หรือใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างไม่มีเป้าหมายในการดำรงชีวิต แต่ชุมชนบ้านแหลมสักเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยว ชุมชนประกอบอาชีพประมง และเป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีในการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนที่จบชั้น ม.3 นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ โรงเรียนบ้านแหลมสักจึงได้จัดทำหลักสูตร 3 ปี 3 อาชีพ  เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนนำความรู้ ความเข้าใจและทักษะการประกอบวิชาชีพไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เป็นการหารายได้เสริมของนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม