หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ ประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก 90 โรงเรียน เตรียมประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
โดย : patcharee
อ่าน : 353
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.กระบี่ จำนวน  90  โรงเรียน  ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ.  แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และทิศทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สพป.กระบี่ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเตรียมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ อำเภอละ 1 โรงเรียน  จำนวน 8 โรงเรียน  ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2563 ณ พื้นที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
                ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ได้ดำเนินการในเรื่อง 1. การสร้างความพร้อม และความเข็มแข็ง ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมภายในภายนอกห้องเรียนสะอาดร่มรื่นสวยงาม ประโยชน์ใช้ สอยคุ้มค่า   จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  การประชาสัมพันธ์โรงเรียนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรักและศรัทธา โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง  การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาให้เพียงพอ และคุ้มค่า  2. พัฒนาระบบวางแผน และการบริหารจัดการ  ได้แก่ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  การจัดทำเครื่องมือการบริหารจัด ที่สามารถปฏิบัติได้จริง  การพัฒนาบุคลากรและสร้างความตระหนัก ทุ่มเท จริงจัง มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  3.  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ ได้แก่  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น    การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและไม่ ถนัดในบางสาระการเรียนรู้   การส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน    ได้แก่ การสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  การสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีความตระหนักถึงความจำเป็นในการมีส่วนร่วม  และการสร้างเครือข่ายของชุมชน/ผู้ปกครอง/ศิษย์เก่าในรูปคณะกรรมการ          ดังนั้น ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพนั้นใช่ว่าผู้บริหารคนเดียวจะสามารถนำหลักการและทฤษฎีมาใช้แล้วสามารถบริหารจัดการได้ทุกคน ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมภายนอกมาเกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งทางรัฐบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรเอกชน หลักการที่จะทำให้การบริหารจัดการลุล่วงไปด้วยดีที่สุด คือการได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทุกภาคส่วน ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน ชุมชนมีส่วนร่วม ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ คิดดี ทำดี บริหารเก่ง ลูกน้องร่วมแรงร่วมใจ ภายใต้หลักเกณฑ์และกรอบปฏิบัติที่แน่นอนและเป็นระบบ ฉะนั้นไม่ว่าโรงเรียนขนาดใหญ่หรือเล็กก็สามารถบริหารจัดการได้ด้วยความราบรื่นและสำเร็จทุกอย่าง
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม