หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ กล่าวปฏิญญาณเขตสุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์และคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โดย : patcharee
อ่าน : 405
จันทร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 13  กรกฎาคม  2563  ที่หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายสายัณห์  ไกรนรา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม เข้าแถวสวดมนต์ เคารพธงชาติ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต   แสดงเจตจำนงในการบริหารงานตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นนโยบายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้บุคลากรได้มีความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ อีกทั้งแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนกิจกรรม และพบปะให้แนวคิดในการปฏิบัติงาน เน้นย้ำในเรื่องของความโปร่งใสในหน่วยงาน    ซื่อสัตย์ สุจริต  มีจิตบริการต่อผู้มาใช้บริการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม